Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expiration /,ekspə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự hết hạn [hiệu lực]
    the expiration of an agreement
    sự hết hạn của một hợp đồng
    sự thở ra