Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (từ Mỹ) quyết định
  chúng tôi quyết định bỏ ra ngoài
  conclude [something] [with something]
  kết thúc
  cuộc họp kết thúc lúc 8 giờ
  bà ta kết thúc bài nói của bà bằng một câu chuyện khôi hài
  conclude something from something
  kết luận
  từ bằng chứng đó, bồi thẩm đòan kết luận là bà ta có tội
  conclude something [with somebody]
  ký kết
  nước Anh ký kết với Trung Hoa một hiệp định thương mại

  * Các từ tương tự:
  concluder