Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chết
    sự tan rã, sự sụp đổ (một công ty…)

    * Các từ tương tự:
    demisemiquaver