Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demisemiquaver /'demisemi,kweivə/  

  • Danh từ
    (âm nhạc) nốt móc ba