Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dòng giống, dòng dõi
    be of humble lineage
    thuộc dòng dõi thấp hèn