Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dòng dõi
  a person of unknown parentage
  một người không biết dòng dõi ở đâu (không biết con cái nhà ai)
  of humble parentage
  xuất thân từ dòng dõi thấp hèn