Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cây
  plant a tree
  trồng cây
  climb a tree
  leo cây
  she sat in the shade of the apple tree
  chị ta ngồi dưới bóng cây táo
  cái nong (giày); cái cốt (yên); trục (bánh xe)
  cây phổ hệ (cách viết khác genealogical tree)
  at the top of the tree
  xem top
  bark up the wrong tree
  xem bark
  not grow on trees
  xem grow
  not see the wood for the trees
  xem wood
  Động từ
  (treed) (thường dùng ở dạng bị động)
  buộc (người, vật) leo lên cây để thoát thân

  * Các từ tương tự:
  tree-coral, tree-creeper, tree-feeling, tree-fern, tree-house, tree-like, tree-line, tree-toad, tree-top