Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extraction /ik'stræk∫n/  

 • Danh từ
  sự nhổ (răng…)
  sự rút ra
  sự moi (thông tin…)
  nguồn gốc, dòng giống
  an American of Hungarian extraction
  người Mỹ gốc Hungari