Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dòng dõi, huyết thống
  proud of his long pedigree
  hãnh diện về dòng dõi lâu đời của mình
  phả hệ
  lý lịch giống (của một con vật)
  Tính từ
  (thuộc ngữ)
  nòi
  pedigree horses
  ngựa nòi

  * Các từ tương tự:
  pedigreed