Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    liên tiếp, dồn dập