Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự dồn dập, sự ồ ạt
  a spate of orders
  đơn đặt hàng đến dồn dập
  a spate of new cars on the market
  sự tung ồ ạt xe mới vào thị trường
  in spate
  đang có lũ (sông ngòi)
  after the storm all the rivers were in spate
  sau trận bão mọi con sông đều có nước lũ dâng lên