Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

efflorescence /,eflɔ:'resns/  

  • Danh từ
    sự nở hoa (chủ yếu dùng nghĩa bóng)
    a period of great efflorescence in the arts
    một thời kỳ nở rộ của nghệ thuật