Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    màu đỏ
    redness and expertise
    đỏ và chuyên
    màu đỏ hoe, màu hung hung đỏ (tóc)