Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outbreak /'aʊtbreik/  

 • Danh từ
  cơn; sự bột phát
  an outbreak of anger
  cơn giận; sự nổi giận
  an outbreak of hostilities
  chiến sự bột phát

  * Các từ tương tự:
  outbreaker, outbreaking