Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ill-advised /iləd'vaizid/  

  • Tính từ
    khờ dại, không khôn ngoan

    * Các từ tương tự:
    ill-advisedly