Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inadvisable /,inəd'vaizəbl/  

  • Tính từ
    không khôn ngoan, không hợp lý

    * Các từ tương tự:
    inadvisableness