Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ill-advisedly /iləd'vaizidli/  

  • Phó từ
    [một cách] khờ dại, [một cách] không khôn ngoan