Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wrong-headed /,rɒŋ'hedid/  

  • Tính từ
    ương bướng

    * Các từ tương tự:
    wrong-headedness