Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cận thị
  thiển cận
  a short-sighted plan
  một kế hoạch thiển cận

  * Các từ tương tự:
  short-sightedly, short-sightedness