Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impolitic /im'pɒlətik/  

 • Tính từ
  không khôn ngoan; thất sách
  it might be impolitic to refuse his offer
  khước từ đề nghị của ông ta có thể là thất sách

  * Các từ tương tự:
  impoliticly, impoliticness