Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impoliticness /im'pɔlitiknis/  

  • Danh từ
    tính chất không chính trị, tính chất không khôn ngoan; tính chất thất sách