Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lát (giăm bông; thịt lưng lợn hun khói)
    một quả trứng rán và hai lát giăm bông cho bữa sáng