Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

considering /kən'sidəriŋ/  

 • Giới từ, liên từ
  xét vì
  it was not so bad, considering it was his first attempt
  cái đó cũng không đến nỗi tồi quá, xét vì đó là lần thử đầu tiên của anh ta
  xét cho đến cùng
  you were pretty lucky, considering
  xét cho đến cùng thì anh ta cũng khá may