Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inasmuch /inəz'mʌtʃ/  

 • phó từ ((như) insomuch as)
  vì, bởi vì
  inasmuch as he cannotI propase that the meeting be postponed
  vì ông ấy không đến được, tôi đề nghị hoãn cuộc họp
  (từ cổ,nghĩa cổ) đến mức mà, đến trình độ mà

  * Các từ tương tự:
  inasmuch as