Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insomuch /insou'mʌtʃ/  

  • phó từ
    (+ that) đến mức mà
    he worked very fast, insomuch that he was through in an hour
    nó làm rất nhanh đến mức là nó xong xuôi trong một tiếng
    (+ as) (như) inasmuch