Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

regardless of /ri'gɑ:dlis əv/  

  • Giới từ
    không kể đến, bất chấp
    bất chấp hậu quả