Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wormwood /'wɜ:mwʊd/  

  • Danh từ
    cây ngải đắng
    (nghĩa bóng) nỗi đắng cay, nỗi tủi nhục