Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

destructiveness /di'strʌktivnis/  

  • Danh từ
    tính chất phá hủy, tính chất tàn phá
    tính chất phá phách
    tính chất tiêu cực
    sức tàn phá