Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ferocity /fə'rɒsəti/  

  • Danh từ
    sự hung dữ, sự dữ tợn, sự tàn bạo