Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ferociousness /fə'rouʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính dữ tợn, tính hung ác
    sự dã man, sự tàn bạo