Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

holocaust /'hɒləkɔ:st/  

  • Danh từ
    sự thiêu hủy hàng loạt
    the Holocaust
    (số ít)
    sự tàn sát người Do Thái trong thế chiến II (do bọn phát-xít tiến hành)