Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tàn sát hàng lọat
    a scene of carnage
    cảnh tàn sát hàng lọat (ở chiến trường…)