Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

butchery /'bʊt∫əri/  

  • Danh từ
    nghề bán thịt
    sự giết chóc tàn bạo, sự tàn sát bừa bãi