Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

annihilation /ə,naiə'lei∫n/  

  • Danh từ
    sự tiêu diệt, sự tiêu hủy

    * Các từ tương tự:
    annihilationism, annihilationist