Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

annihilationism /ə/  /naiə'leiʃənizm/

  • Danh từ
    (tôn giáo) cho rằng linh hồn người có tội nếu không sám hối sẽ bị trầm luân)