Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

annihilationist /ə/  /naiə'leiʃənist/

  • Danh từ
    người theo thuyết tịch diệt