Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự cứu tàu chìm
    sự sửa ô tô hỏng máy