Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demolition /,di'mɒli∫n/  

  • Danh từ
    sự phá hủy, sự đánh dổ

    * Các từ tương tự:
    demolitionist