Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không được cung cấp tư liệu; không dựa vào tư liệu; không có cơ sở