Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không thuộc giáo lý; không giáo điều
    không dứt khoát, không nhất quyết