Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfasten /'ʌn'fɑ:sn/  

  • Ngoại động từ
    mở, cởi, tháo, nới

    * Các từ tương tự:
    unfastened