Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • được tháo, được nới
    không đóng, mở (cửa)