Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unlock /,ʌn'lɒk/  

 • Động từ
  mở khóa
  unlock the gate
  mở khóa cổng
  mở ra, để lộ ra, phát hiện ra
  cuộc thám hiểm nhằm phát hiện ra bí mật của đáy đại dương