Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    không đưa (tàu) vào vũng tàu, không đưa (tàu) vào bến
    không xây dựng vũng tàu, không xây dựng bến tàu

    * Các từ tương tự:
    undocking