Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    cởi dây, cởi nút; cởi trói

    * Các từ tương tự:
    untied