Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đ được cởi dây, đ được tháo dây; đ được cởi nút; đ được cởi trói