Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disappointingly /,disə'pɔintiηli/  

  • Phó từ
    thật là thất vọng, chán thật