Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chỉ huy
  a commanding officer
  sĩ quan chỉ huy
  [cho phép] nhìn bao quát từ trên cao
  the fort occupies a commanding position
  pháo đài chiếm một vị trí từ đấy có thể nhìn bao quát xuống dưới
  uy nghi, đầy uy lực
  a commanding voice
  giọng nói đầy uy lực

  * Các từ tương tự:
  commandingly, commandingness