Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cầm và sử dụng (dụng cụ, vũ khí…)
  wield a sword
  cầm thanh gươm
  wield power
  cầm quyền

  * Các từ tương tự:
  wieldy