Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  khuyên dùng, hướng dẫn điều trị
  bà ta khuyên tôi dùng vài viên thuốc để giúp tôi ngủ được
  chớ có dùng quá liều đã được hướng dẫn
  một bài khóa đã được hướng dẫn phải học để qua kỳ thi
  quyết định
  luật quy định tội này phải chịu phạt nặng

  * Các từ tương tự:
  prescriber